• Kaasamine 
  • Empaatilisus 
  • Juhtimis- ja läbirääkimisoskused   

Koostööoskus on võime ühiste eesmärkide nimel töötada ning need ellu viia, arvestades meeskonnaliikmete rollide ja võimalustega. Koostööoskuse üheks aluseks on empaatiline käitumine – oskus pöörata tähelepanu teiste tunnetele ja vajadustele, olles sealjuures mõistev ja toetav. Koostööks on vajalik oskus luua strateegilisi partnerlussuhteid, erinevaid osapooli kaasata ja läbirääkimisi pidada. Edukaks koostööks on vajalik nii inimeste kui tegevuste juhtimise oskus: juhendamine, tööde delegeerimine ja koordineerimine, kaasatud isikute motiveerimine ja neile tagasiside andmine. 

Koostööoskus tähendab oskust märgata ja sekkuda ebavõrdse kohtlemise, diskrimineerimise, ahistamise või muudes sarnastes olukordades ning oskust luua turvalist keskkonda eri seisukohtade väljendamiseks. Koostöö toimimiseks tuleb osata leida lahkarvamuste korral kompromisse võimaldav ühisosa ning lahendada konflikte.