Futulabi kasutusjuhend

1. ÜLDIST

1.1. Futulab on Tartu Ülikooli praktikakeskkond, mis asub aadressil https://futulab.ut.ee. Futulabi kasutusjuhend annab ülevaate Futulabi kasutaja võimalustest, õigustest ja kohustustest.

1.2. Futulabi keskkonna haldaja on Tartu Ülikool, kes pakub Futulabi kasutamise võimalust üliõpilastele profiili ja projektiidee lisamiseks, projektiga liitumiseks, praktikapakkumiste vaatamiseks; ülikooli töötajatele projektiideede ja praktikapakkumiste lisamiseks ning üliõpilaste profiilide vaatamiseks; organisatsioonidele praktikapakkumiste ja projektiideede lisamiseks ning üliõpilaste profiilide vaatamiseks.

1.3. Futulabi keskkonna kasutajad on füüsilised ja juriidilised isikud (nt üliõpilane, tööandja, õppejõud).

1.4. Futulabi eesmärk on toetada üliõpilast õppetegevuses, sh vahendada praktikapakkumisi ja anda talle võimalus projektipraktikas osaleda.

2. FUTULABI keskkonna KASUTAMINE

Futulabi kasutaja saab:

 • tutvuda teiste Futulabi lisatud profiilidega ja võtta huvi korral ühendust profiili lisanud isikuga;
 • esitada projektitaotlust, tutvuda teiste Futulabi lisatud projektidega ja võtta huvi korral ühendust projekti lisanud isikuga;
 • lisada praktikapakkumise, tutvuda teiste Futulabi lisatud praktikapakkumistega ja võtta huvi korral ühendust praktikapakkujaga;
 • liituda projektiga;
 • profiili saab lisada ainult Futulabi kasutaja, kellel on TÜ kasutajakonto.

2.1. Profiili lisamine on vabatahtlik. Üliõpilane saab praktikapakkumisi vaadata ka ilma profiili lisamata. Profiili lisamine annab üliõpilasele võimaluse olla tööandjatele rohkem nähtav ja ennast turundada. Isikuandmed, mida kasutaja veebilehele sisestab, avalikustatakse Futulabis (https://futulab.ut.ee/uliopilased ja/või https://futulab.ut.ee/projektipraktika).

 • Profiili lisamiseks peab Tartu Ülikooli üliõpilane sisse logima enda TÜ kasutajatunnustega. Kasutaja saab seejärel sisestada oma ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, andmed eriala, instituudi, soovitava praktika-/töövaldkonna, tugevate külgede ja oskuste kohta.
 • Ees- ja perekonnanimi tuleb avalikustada, et tööandja teaks, kelle profiili ta vaatab, kui ta otsib endale praktikanti.
 • E-posti aadress tuleb avalikustada, et tööandja saaks talle sobiva kandidaadiga ühendust võtta.
 • Andmed eriala ja instituudi kohta tuleb avalikustada, et tööandja saaks aru, milliseid õpiteadmisi tulevane praktikant hetkel omandab, ja oskaks selle põhjal otsida enda ettevõttesse/organisatsiooni sobivat isikut.
 • Andmed soovitava praktika-/töövaldkonna kohta tuleb avalikustada, et tööandja saaks teada, millistest pakkumistest üliõpilane on huvitatud.
 • Andmed tugevate külgede ja oskuste kohta tuleb avalikustada, et tööandja saaks parema ülevaate, kas selliste omadustega kandidaat tema jaoks sobib.

Kogemuste ja profiilipildi lisamine on vabatahtlik.

Profiili lisanud kasutaja andmeid säilitatakse Futulabi andmebaasis kuni 12 kuud. Soovi korral on kasutajal õigus esitada igal hetkel e-posti aadressile praktika@ut.ee taotlus oma profiili kustutamiseks. Taotluse alusel kustutatakse profiili andmed jäädavalt.

2.2. Projektitaotluse esitamiseks peab kasutaja täitma projektivormi. Selleks tuleb see Wordi failina Futulabi lehelt alla laadida ja ära täita. Futulabi veebilehel tuleb projekti esitamise aknasse kirjutada projekti nimetus, oma ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, organisatsiooni nimi ja meeskonna suurus. Seejärel tuleb täidetud projektivorm PDF-vormingus üles laadida.

Kõik kasutaja sisestatud isikuandmed avalikustatakse Futulabis projektide alamlehel (https://futulab.ut.ee/projektid). Esitatud andmed on vajalikud selleks, et üliõpilased saaksid projektiga liituda ning osaleda õppetöös ehk projektipraktikas. Projekti lõpufaasis registreerivad õppekorraldusspetsialistid üliõpilased ÕIS-is.

2.3. Praktikapakkumise lisamiseks on kasutajal kaks võimalust: ta võib täita praktikapakkumiste alamlehel (https://futulab.ut.ee/praktikapakkumised) praktikapakkumise vormi või laadida pakkumise üles PDF-, JPG- või PNG-vormingus ja esitada lisaandmed.

Praktikapakkumise lisanud kasutaja andmeid säilitatakse kuni praktikapakkumises nimetatud registreerimistähtaja lõpuni. Soovi korral on kasutajal õigus esitada igal hetkel e-posti aadressile praktika@ut.ee taotlus oma praktikapakkumise kustutamiseks. Taotluse alusel kustutatakse praktikapakkumise andmed jäädavalt.

2.4. Projektiga liitumiseks tuleb kasutajal esitada ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja eriala. Oma tugevate külgede ja oskuste lisamine on vabatahtlik. Kasutaja kõik sisestatud andmed (ees- ja perekonnanimi, eriala, e-posti aadress, tugevad küljed ja oskused) on nähtavad ainult administraatoritele, kes edastavad selle info projekti esitajale. Projektiga liitunud üliõpilaste osalemist õppetöös koordineerivad Futulabi administraatorid.

Projektiga liitunud üliõpilaste andmed kustutatakse andmebaasist jäädavalt kahe nädala jooksul pärast projekti lõppemist. Projekt arhiveeritakse koos projekti esitaja nime ja organisatsiooni andmetega.

3. KASUTAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

3.1. Kasutaja võib soovi korral sisestada ja avalikustada Futulabi lehel oma isikuandmed, et olla tööandja jaoks nähtavam.

3.2. Kasutajal on võimalus projektiga liituda ilma avalikustamata oma ees- ja perekonnanime ning eriala Futulabis.

3.3. Kasutaja vastutab esitatud isikuandmete õigsuse eest.

3.4. Futulabi kasutamisel on keelatud igasugune tegevus, mis võib kahjustada Futulabi toimimist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuse tuvastamisel on Tartu Ülikoolil õigus piirata kasutaja õigusi Futulabis või kustutada tema lisatud isikuandmed.

3.5 Keelatud tegevuse all peetakse silmas muu hulgas Futulabi ülekoormamist päringutega, ebaturvalise või -seadusliku sisu lisamist süsteemi, autoriõiguste rikkumist või muud etteheidetavat käitumist või sellisele käitumisele kaasaaitamist.

4. TARTU ÜLIKOOLI ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

4.1. Ülikoolil on õigus kasutada Futulabi õppe-, teadus- ja administratiivtöö eesmärkidel.

4.2. Futulabis kasutatakse üksnes turvalist ühendust (HTTPS).

4.3. Futulab on majutatud ülikooli hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites.

4.4. Ülikool ei vastuta sisu eest, mida kasutajad on Futulabi sisestanud.

5. ISIKUANDMETE KAITSE

5.1. Tartu Ülikool töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid vaid selleks, et pakkuda kasutajatele teenust ja võimaldada õppetegevust kooskõlas Futulabi andmekaitsetingimustega.

5.2. Futulabi keskkonna paremaks ja tõhusamaks toimimiseks ning analüütika ja kasutajakogemuse parandamise eesmärgil kasutatakse Futulabis Google Analyticsi küpsiseid, mis koguvad andmeid kasutajate seansside ja tegevuse kohta. Kasutajal on õigus Google Analyticsi küpsistest keelduda. Google Analyticsi andmeid hoitakse kolm aastat. Lisaks kasutatakse Futulabis keeleseade salvestamise küpsiseid.

Tagasi üles